Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.luxus-shop.sk

 

Článok I.

Úvodné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov a služieb e-shopu je www.luxus-shop.sk zo sídlom Okružná 97,06401 Stará Ľubovňa, vedená pod hlavičkou firmy Milan Šoltýs-MARM, IČO 10771212 zapísaný v Ž.R. Stará Ľubovňa ž. r. číslo 969/94

 1. Bankové účty:

  ČSOB:
  IBAN: SK84 7500 0000 0040 0826 1537
  BIC: CEKOSKBX
  ------------------------------------------------------------------------
  TATRA BANKA:
  IBAN: SK96 1100 0000 0029 4108 9798
  BIC: TATRSKBX
  ------------------------------------------------------------------------
  PRIMA BANKA
  :
  IBAN: SK45 5600 0000 0057 1728 2001
  BIC: TATRSKBX

 1. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všetko v znení neskorších právnych predpisov.

 2. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

 3. E-shopom je počítačový virtuálny systém umiestnený na serveroch v sieti internet s verejným prístupom.

 4. Tovarom alebo službou, ktoré ponuka e-shop sú všetky produkty zverejnené a ponúkané na stránkach.

 5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár (kúpna zmluva), na základe ktorej, je realizovaný predaj tovarov a služieb, ktorý je ponúkaný v e-shope.

 6. Kupujúci plne uznáva komunikáciu predovšetkým v elektronickej podobe a to prostredníctvom e-shopu, e-mailovú a telefonickú komunikáciu. To však neplatí pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 12 v lehote 14 pracovných dní.

Článok II.

Kúpna cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú vždy uvádzané s daňou 20 % DPH ak nie je uvedené inak.

 2. Predávajúci je viazaný aktuálnou cenou tovaru a služieb v momente vykonania nákupu, teda cenou uvedenou na stránke e-shopu.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené v e-shope s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar, ktorý má Kupujúcim už objednaný.

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia objednaného tovaru alebo služieb uložených do nákupného košíka v e-shope. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných údajov vo formulári (t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt telefón a e-mailová adresa) a zvoliť si možnosti platby (dobierkou, bankovým prevodom, platba kartoualebo hotovosť) a možnosť dopravy (Slovenská pošta, kurier UPS alebo osobný odber).

 2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

 3. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaného tovaru alebo služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

 4. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  1. platba na dobierku (platíte priamo na pošte alebo kuriérovi pri preberaní tovaru)

  2. platba pri osobnom prevzatí tovaru v kamennom obchode.

  3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet a to buď prevodom, alebo platbou debetnou alebo kreditnou kartou cez vstavaný internetový terminál v e-shope,

  4. platbu na základe darčekového poukazu.

 2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na kupóne. Nominálnu hodnotu darčekového kupónu je možné dohodnúť osobne, telefonicky alebo mailom s kupujúcim.

 3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

 4. Predávajúci podľa svojho uváženia môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

  2. narodeninovú zľavu

  3. zľavu za opakovaný nákup,

  4. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

 5. Poskytované zľavy internetovým obchodom nie je možné kombinovať.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota je uvedená pri každom produkte osobitne a znamená, do koľko pracovných dní zvyčajne daný titul dorazí na poštu alebo adresu Kupujúceho. Pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme vám ho vyexpedovať najneskôr do 14tej hodiny každého pracovného dňa po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov a budeme Vás kontaktovať na upresnení a doladení vašej objednávky. Kupujúci má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť. Ak si objednáte produkt, ktorý dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom), stornujeme objednávku a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak. Objednávky sa vybavujú priebežne každý pracovný deň.

 2. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 24hod do 21.

 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho telefonicky alebo e-mailom s možnosťami čiastočných dodávok alebo úpravou objednávky.

 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaný (daňový doklad), poučenie, návod ako i ostatné dokumenty dodávané k tovaru od výrobcu.

 5. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - poštovou/kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 6. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 7. Dodanie tovaru na územie ostatných členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 8. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

                                     a.)      Slovenskej pošty,

                                     b.)      kuriérskej spoločnosti, UPS

                                     c.)      osobne na zvolenej kamennej predajni

 

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

  1. pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 2,50 €

  2. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 4 €

 2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):

  1. pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,60 €

  2. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5 €

 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 4. Pri kúpe tovaru nad 50,-eur, poštovné kuriérom UPS alebo Slovenskou poštou v rámci Slovenska je ZDARMA. 

  (Platí to iba v prípade, ak si tovar necháte. Ak je tovar vrátený alebo neprebratý dovoľujeme si odrátať náklady podľa platných zákonov SR o e-shopoch a aktuálnych obchodných podmienkach e-shopu na poštovné a balné, ktoré nám boli vzniknuté)

 5. Tovar odosielaný do ČR alebo štátov EU to jest mimo Slovenska je možné zaplatiť jedine vopred prevodom na účet, alebo kartou VISA, VISA Elektron, MasterCart, Maestro a to cez chránený platobný terminál Tatra-banky implementovaný v našom e-shope:

  Pri platbe vopred na bankový účet, alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné do ČR učtujeme poštovné a balné 8,50-€ a štátov EU účtujeme poštovné a balné 15-€ poštovné a balné 8,50-€

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.

 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

Článok VIII.

Storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 12 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku

 2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné stornovať, a to za poplatok vo výške dopravných nákladov.

 3. Predávajúci si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 108/2000 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 12 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dni odo dňa prevzatia tovaru.

 2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný nepoužívaný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi, pôvodnými štítkami pripevnenými k tovaru a s dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár, ktorý je potrebné vyplniť alebo priamo na stránke www.luxus-shop.sk vo vašom zákazníckom účte po vypísaní žiadosti o vrátení tovaru, a už iba stačí odoslať samotný tovar na hore uvedenú adresu.

 1. Tovar nám nezasielajte späť na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 2. Po prijatí tovaru spolu so všetkou dokumentáciou a formulárom po uznaní práva, spotrebiteľovi vrátime peňažné prostriedky do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy spôsobom vyznačeným vo formulári.

 3. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

 4. Pri objednaní tovaru „TOVAR NA OBJEDNÁVKU" si predávajúci vyhradzuje právo:
  Tovar, ktorý je objednaný na zákazku, kde sa platí záloha do výroby (ako sú hlavne snubné prstene, prstene, retiazky a náramky inej veľkosti aké máme aktuálne na sklade) nie je možné vrátiť z dôvodu, že sa objednávajú a vyrábajú priamo pre daného zákazníka a mi ich
  už nevieme ďalej predať.

 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 7. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 8. Pri vrátení peňazí si vyhradzujeme právo na náklady podľa spôsobu doručenia tovaru. To znamená, ak tovar bol kúpený v hodnote nad 50 €, poštovné je zdarma iba vtedy, ak daný tovar si zákazník nechá. Ak tovar vracia, vyhradzujeme si právo na odpočítanie poštovného podľa spôsobu doručenia tovaru. (vrátenie peňazí poštovou poukážkou alebo prevodom na účet).

 
 
Článok X.

Záručná doba a záručné podmienky:

 1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 3. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

 4. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.

 5. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

 6. Ak sa v prípade neúplnosti informácii Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 14 pracovných dní od prevzatia emailu a/alebo zaevidovania vráteného tovaru, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie /zámeny/ vrátenia a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

 7. Ak spolu s vyplneným Formulárom (popisom závad) a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie /zámeny/ vrátenia, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.

 8. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku a dokumentáciu ktora je povinná pri reklamácii (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci je dátum na lehotu plynutia reklamácie prijaty od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame vám zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

 9. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 14 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 10. Kupujúci sa môže voči rozhodnutiu reklamácie odvolať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia.  Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 11. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 12. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

 13. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.

 14. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, neodbornej manipulácii s tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

 15. Ak sa v prípade neúplnosti informácii Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 14 pracovných dní od prevzatia emailu a/alebo zaevidovania vráteného tovaru, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie /zámeny/ vrátenia a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

 16. Ak spolu s vyplneným Formulárom (popisom závad) a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie /zámeny/ vrátenia, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.

 17. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku a dokumentáciu ktora je povinná pri reklamácii (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci je dátum na lehotu plynutia reklamácie prijaty od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame vám zasielaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

 18. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 14 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 19. Kupujúci sa môže voči rozhodnutiu reklamácie odvolať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia. 

Článok XI.

Kontrola tovaru pri prevzatí

 1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - poštovou/kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

 3. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

 4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať zavády a nedostatky tovaru zakúpeného na www.luxus-shop.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

Článok XII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:

  1. prevziať si objednaný tovar,

  2. zaplatiť za tovar alebo službu dohodnutú odplatu predávajúcemu,

  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 3. Predávajúci je povinný:

  1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

  2. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke ak nie je inak dohodnuté

  3. spolu s tovar zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad ponaučenie, daňový doklad za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu.

Článok XIII.

Ochrana osobných údajov

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Prevádzkovateľ e-shopu ako správca osobných údajov (ďalej len "Správca") týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( ďalej len "Nariadenie"), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len "Subjekt údajov") o tom, že:

 1. Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správca podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.

 2. Dôvodom poskytnutie osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

 3. Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.

 4. Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie ani na profilovanie.

 5. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť na účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľmi zásielkových služieb zvolenému Subjektom údajov, a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovnícke služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

 6. Dotknutá osoba má právo písomne požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.
 7. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
 8. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
 9. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

 

Článok XIV.

Zmluvná pokuta

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a objednaný tovar bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. XI. bod 2, písm. a).

 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

 
Článok XV.

Neočakávane udalosti

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

 3. V prípade, že nastane nečakaná udalosť sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

 4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 
 
Článok XVI.
Záverečné ustanovenia
 
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle prevádzky k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 4. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo doplniť tovary uverejnené na stránkach e-shopu

 5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohach) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákon č. 250/2007 Z.z., Zákon č. 102/2014 Z.z., Zákon č. 122/2013 Z.z. Zákon č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákonč. 513/1991 Z.z.

 6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

 7. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane reklamačných podmienok, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.novembra.2007

Tieto Obchodné podmienky sa riadia legislatívou Slovenskej republiky.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Obrancov mieru 6
080 01  Prešov 1
tel. č.: 051/772 15 97
e-mail: pr@soi.sk


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop