Reklamačný poriadok

 

Článok I 

Kontrola tovaru pri prevzatí

 1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 2. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.luxus-shop.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

Článok II

Záručné podmienky a záručná doba:

 1. Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.

 2. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

 3. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru) a záručný list, ktoré slúžia ako záručný doklad.

 4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.

 5. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

 6. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci.

 7. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

 8. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 9. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

 10. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na adresu doručovania uvedenú vo Formulári, alebo na mailovu adresu kupujucého.

 11. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na adresu doručovania uvedenú vo Formulári. Kupujúci sa môže voči rozhodnutiu reklamácie odvodlať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia. 

 

Článok III

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 Zákazník môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na Poštovú adresu: ( zasielanie reklamácii a pošty )

www.luxus-shop.sk Milan Šoltýs - MARM Okružná 97, 06401 Stará Ľubovňa,

Reklamovaný tovar je nám potrebné zaslať spolu s kópiou faktúry, v originálnom balení a s vyplneným reklamačným formulárom.

A to buď písomnou formou reklamačného formuláru (Formulár na stiahnutie)

alebo

Alebo vypísať reklamáciu priamo na stránke www.luxus-shop.sk vo vašom zákazníckom účte po vypísaní žiadosti o vrátení tovaru a už iba stačí odoslať samotný tovar na hore uvedenú adresu.

Ako náhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto právom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť. 

 

Článok IV

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.luxus-shop.sk

 

V Starej Ľubovní, dňa: 1.11.2007


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop